13.06.2019.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "PIONIR" Arilje

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 15.898 akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSPIONE07894 izdavaoca „PIONIR“ Arilje (MB: 07188234), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.

Javne nabavke