11.10.2019.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca „GAJ 7. JULI“ a.d. Gaj – u stečaju

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTIObaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 107.991 akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSJULIE92072 izdavaoca „GAJ 7. JULI“ a.d. Gaj – u stečaju (MB:08044368), usled zaključenog stečajnog postupka.

Javne nabavke