11.10.2019.

Obaveštenje o isplaćenoj dividendi za preferencijalne akcije izdavaoca AMS OSIGURANJE a.d.o. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O ISPLAĆENOJ DIVIDENDI

U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Odluke Skupštine akcionara od 25.04.2019. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «Banka Poštanska štedionica» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti je dana 11.10.2019. godine izvršio isplatu dividende za preferencijalne akcije izdavaoca «AMS OSIGURANJE» a.d.o. Beograd, za 431 akcionara u ukupnom neto iznosu 4.423.825,40 dinara.

Javne nabavke