14.06.2019.

Ponuda za preuzimanje akcija sa pravom glasa izdavaoca DUGA INDUSTRIJA BOJA I LAKOVA a.d. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA PREUZIMANJE AKCIJA


Na osnovu Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju ponude za preuzimanje akcija broj 1/2-102-1790/5-19 od 13.06.2019. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «Tesla Capital» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da ponudilac «UDI RESORT S.R.O.» iz Praga, Češka Republika, daje ponudu za preuzimanje akcija sa pravom glasa izdavaoca «DUGA INDUSTRIJA BOJA I LAKOVA» a.d. Beograd.

Ponuda za preuzimanje akcija sa pravom glasa izdavaoca DUGA INDUSTRIJA BOJA I LAKOVA a.d. Beograd.pdf
Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija sa pravom glasa izdavaoca DUGA INDUSTRIJA BOJA I LAKOVA a.d. Beograd.pdf
Javne nabavke