14.06.2019.

Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija izdavaoca „MAŠINOPROJEKT KOPRING“ a.d. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONIŠTENJU SOPSTVENIH AKCIJA


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio poništenje 2.984 akcija izdavaoca „MAŠINOPROJEKT KOPRING“ a.d. Beograd (MB: 07022387), pojedinačne nominalne vrednosti od 2.940,00 dinara, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSMASPE15368, u posedu izdavaoca, a na osnovu dokumentacije koja je dostavljena od strane člana Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti.

Javne nabavke