11.10.2019.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca „DTD-KANAL“ AD NOVI SAD – U STEČAJU

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTIObaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 43.550 akcija nominalne vrednosti 440,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSDTDKE61182 izdavaoca „DTD-KANAL“ AD NOVI SAD – U STEČAJU (MB:08041920), usled zaključenog stečajnog postupka.

Javne nabavke