01.02.2018.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "BB PUTEVI" a.d. Bajina Bašta-u stečaju

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 24.017 akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSPUBBE90426 izdavaoca „BB PUTEVI“ a.d. Bajina Bašta - u stečaju (MB:07216572), usled zaključenog stečajnog postupka.