16.06.2017.

Isplata međudividende izdavaoca AERODROM NIKOLA TESLA AD Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O ISPLATI MEĐUDIVIDENDE

U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu odluka izdavaoca «AERODROM NIKOLA TESLA» a.d. Beograd: Odluka Nadzornog odbora o raspodeli međudividende od 14.11.2016. godine, Odluka Izvršnog odbora o isplati međudividende od 17.05.2017. godine i zahteva podnetog od strane člana «Komercijalna banka» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da «AERODROM NIKOLA TESLA» a.d. Beograd vrši isplatu međudividende za 2016. godinu vlasnicima hartija od vrednosti dana 19.06.2017. godine.

Isplata međudividende izdavaoca AERODROM NIKOLA TESLA AD Beograd.pdf