11.09.2018.

Ponuda za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija izdavaoca GZP DOM a.d. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O OTUĐENJU SOPSTVENIH AKCIJA


Na osnovu Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Odluke Skupštine akcionara izdavaoca «GZP DOM» a.d. Beograd od 02.06.2017. i 08.06.2018.godine, Odluke Odbora direktora izdavaoca «GZP DOM» a.d. Beograd od 07.09.2018. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «Euro Fineks broker» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko društvo «GZP DOM» a.d. Beograd, daje ponudu za otuđenje sopstvenih akcija.

Ponuda za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija izdavaoca GZP DOM a.d. Beograd.pdf