18.01.2022.

Ponuda za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija izdavaoca FABRIKA ULJA BANAT a.d. Nova Crnja

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O OTUĐENJU SOPSTVENIH AKCIJANa osnovu Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Odluke Skupštine akcionara izdavaoca «FABRIKA ULJA BANAT» a.d. Nova Crnja od 10.01.2022. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «Momentum Securities» a.d. Novi Sad, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko društvo «FABRIKA ULJA BANAT» a.d. Nova Crnja, daje ponudu za otuđenje sopstvenih akcija.

Ponuda za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija izdavaoca FABRIKA ULJA BANAT a.d. Nova Crnja.pdf