09.04.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca NID KOMPANIJA NOVOSTI AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Intercity broker“a.d. Beograd

NOVOSTI - IZVESTAJ O BITNOM DOGADJAJU._pdf.pdf