06.03.2017.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "VOJVODINAPUT" Pančevo

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 20.418 akcija nominalne vrednosti 5.290,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSVPPAE94451 izdavaoca „VOJVODINAPUT“ Pančevo (MB: 08129126), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.