25.12.2017.

Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća III anuiteta za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca GRAD ŠABAC

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Banca Intesa“ a.d. Beograd

Obaveštenje o isplati III kupona grada Šapca .pdf