13.01.2021.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca KOPEX MIN-FITIP AD NIŠ - U LIKVIDACIJI

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 880.184 akcija, nominalne vrednosti 600,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSFITPE97437 izdavaoca KOPEX MIN-FITIP AD NIŠ - U LIKVIDACIJI (MB: 07583168), usled završenog postupka likvidacije.