12.03.2018.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "PPT-FUD" a.d. Brus-u stečaju

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTIObaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 22.731 akcija nominalne vrednosti 500,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSFUDBE87049 izdavaoca „PPT-FUD“ a.d. Brus - u stečaju (MB:07624018), usled zaključenog stečajnog postupka.