21.09.2022.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca VETERINARSKA STANICA TOPOLA – U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 89.263 akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod ESVUFR i ISIN broj: RSVSTPE35896 izdavaoca VETERINARSKA STANICA TOPOLA - u prinudnoj likvidaciji (MB:07123213), usled završenog postupka prinudne likvidacije.