14.05.2019.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca „I2R BROKER“ AD NOVI SAD – U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 16.000 akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSI2RBE77143 izdavaoca „I2R BROKER“ AD NOVI SAD – U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI (MB:20343141), usled završenog postupka prinudne likvidacije.