11.09.2020.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca ALEVA AD NOVI KNEŽEVAC

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 28.604 običnih akcija nominalne vrednosti 12.100,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSALVAE70908 izdavaoca ALEVA AD NOVI KNEŽEVAC (MB: 08025860), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.