31.10.2017.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca IMPERIAL AD BEOGRAD - u stečaju

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 27.886 akcija, nominalne vrednosti 10.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVTFR, RSIMPRE72851 izdavaoca IMPERIAL AD BEOGRAD - U STEČAJU (MB: 17198335), usled zaključenog stečajnog postupka.