14.10.2020.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca CONTINENTAL-ELEKTRONIKA AD NOVI SAD - U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 1.593 akcija, nominalne vrednosti 1000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSCOELE06384 izdavaoca CONTINENTAL-ELEKTRONIKA AD NOVI SAD - U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI (MB: 08574570), usled završenog postupka prinudne likvidacije.