30.06.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SOMBORSKE NOVINE AD SOMBOR

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Momentum Securities“ a.d. Novi Sad

Poziv za redovnu skupštinu - Somborske novine ad Sombor p.pdf