12.01.2022.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca YUHOR- EXPORT a.d. Jagodina

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA STICANJE SOPSTVENIH AKCIJA


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu Odluke Skupštine akcionara izdavaoca «YUHOR-EXPORT» a.d. Jagodina od 24.12.2021. godine, na osnovu Odluke direktora o utvrđivanju cene sticanja akcija izdavaoca «YUHOR-EXPORT» a.d. Jagodina od 10.01.2022. godine kao i na osnovu podnetog zahteva člana «Prudence Capital» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko društvo «YUHOR-EXPORT» a.d. Jagodina, daje ponudu za sticanje sopstvenih akcija.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca YUHOR- EXPORT a.d. Jagodina.pdf