11.02.2021.

Obaveštenje o nameri preuzimanja akcija izdavaoca KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD od strane ponuđača NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD LJUBLJANA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „CONVEST“ a.d. Novi Sad

ONP Komercijalna banka_signed.pdf