05.03.2019.

Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca SACEN a.d. Novi Sad

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA PREUZIMANJE AKCIJA


Na osnovu Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju ponude za preuzimanje akcija broj 1/2-102-149/8-19 od 04.03.2019. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «Tesla Capital» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da ponudilac «AMS OSIGURANJE» a.d.o. Beograd, daje ponudu za preuzimanje akcija izdavaoca «SACEN» a.d. Novi Sad.

Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija izdavaoca SACEN a.d. Novi Sad.pdf
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca SACEN a.d. Novi Sad.pdf