27.04.2018.

Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca ENERGOPROJEKT GARANT AD ZA OSIGURANJE Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA PREUZIMANJE AKCIJA


Na osnovu Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju ponude za preuzimanje akcija broj 1/2-102-525/5-18 od 27.04.2018. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «Societe Generale Banka Srbija» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da ponudilac «POZAVAROVALNICA SAVA D.D.» LJubljana, daje ponudu za preuzimanje akcija izdavaoca «ENERGOPROJEKT GARANT AD ZA OSIGURANJE» Beograd.

Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca ENERGOPROJEKT GARANT AD ZA OSIGURANJE Beograd.pdf
Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija izdavaoca ENERGOPROJEKT GARANT AD ZA OSIGURANJE Beograd.pdf