06.07.2017.

Isplata dividende izdavaoca KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O ISPLATI DIVIDENDE


Na osnovu Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Odluke Skupštine akcionara od 27.04.2017. godine, Odluke Izvršnog odbora od 28.06.2017. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «Dunav Stockbroker» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko društvo «KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE» a.d.o. Beograd, vrši isplatu dividende vlasnicima hartija od vrednosti dana 07.07.2017. godine.

Isplata dividende izdavaoca KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o. Beograd.pdf