17.11.2020.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca RTC LUKA LEGET AD SREMSKA MITROVICA

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA STICANJE SOPSTVENIH AKCIJA


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu Odluke Skupštine akcionara izdavaoca „RTC LUKA LEGET“ a.d. Sremska Mitrovica od 14.10.2020. godine, na osnovu Odluke Odbora direktora izdavaoca „RTC LUKA LEGET“ a.d. Sremska Mitrovica od 16.11.2020. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva člana „Tesla Capital“ a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima, da akcionarsko društvo „RTC LUKA LEGET“ a.d. Sremska Mitrovica, daje ponudu za sticanje sopstvenih akcija.

ponuda za sticanje sopstvenih akcija Luka Leget 2020.pdf