01.03.2021.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca NOVI DOM-PROMET AD PANČEVO - U STEČAJU

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTIObaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 56.448 akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSNODPE97300 izdavaoca NOVI DOM-PROMET AD PANČEVO - U STEČAJU (MB:08249156), usled zaključenog stečajnog postupka.