28.08.2017.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca TRIKOTEKS AD BEOGRAD- U STEČAJU

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 275.849 akcija, nominalne vrednosti 500,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSTRIKE28578 izdavaoca TRIKOTEKS AD BEOGRAD - U STEČAJU (MB: 08069689), usled zaključenog stečajnog postupka.