08.04.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca MAGISTRALA AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital “a.d. Beograd

Sazivanje vanredne sednice Skupštine Društva Magistrala ad.pdf