08.11.2017.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca AD "ELNOS KOMERC BOR"-u stečaju

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 6.659 akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSELKCE91368 izdavaoca AD „ELNOS KOMERC BOR“ - u stečaju (MB:17018957), usled zaključenog stečajnog postupka.