05.05.2017.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca EKOS OSIGURANJE AD BEOGRAD - u stečaju

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 9.810 akcija, nominalne vrednosti 28.460,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSEKOSE78100 izdavaoca EKOS OSIGURANJE AD BEOGRAD - u stečaju (MB: 17240927), usled zaključenog stečajnog postupka.