11.04.2017.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca ENERGOMONTAŽA iz Beograda

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 119.426 akcija nominalne vrednosti 600,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSENRGE82690, izdavaoca ENERGOMONTAŽA, BEOGRAD (MB: 07068115), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.