11.06.2018.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca ZAVOD ZA ZAVARIVANJE, BEOGRAD

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 7.490 akcija nominalne vrednosti 600,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSZAVOE67962, izdavaoca ZAVOD ZA ZAVARIVANJE, BEOGRAD (MB: 07028237), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.