20.09.2022.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ZLATAR AD NOVA VAROŠ

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Intercity broker“a.d. Beograd

Poziv za vanrednu Skupstinu Zlatar AD Nova Varos .pdf