12.07.2018.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca INTEGRAL BRAVARI AD SUBOTICA-U STEČAJU

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 5.985 akcija, nominalne vrednosti 200,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSIBRVE89286 izdavaoca INTEGRAL BRAVARI AD SUBOTICA – U STEČAJU (MB: 08645779), usled zaključenog stečajnog postupka.