18.01.2022.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca HANPLAST AD VLADIČIN HAN - U STEČAJU

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 93.125 akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSHNPLE00012 izdavaoca HANPLAST AD VLADIČIN HAN - U STEČAJU (MB:07197306), usled zaključenog stečajnog postupka.