17.01.2022.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca POBEDA-METALAC AD PETROVARADIN - U STEČAJU

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 217.882 akcija nominalne vrednosti 100,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSPBMTE78388 izdavaoca POBEDA-METALAC AD PETROVARADIN - U STEČAJU (MB:08250251), usled zaključenog stečajnog postupka.