16.11.2020.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca NEOSTAR AD NOVI SAD

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA STICANJE SOPSTVENIH AKCIJA
U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu Odluke Skupštine akcionara izdavaoca „NEOSTAR“ a.d. Novi Sad od 19.10.2020. godine, na osnovu Odluke Odbora direktora izdavaoca „NEOSTAR“ a.d. Novi Sad od 06.11.2020. godine kao i na osnovu podnetog zahteva člana “Convest” a.d. Novi Sad, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko društvo „NEOSTAR“ a.d. Novi Sad, daje ponudu za sticanje sopsvenih akcija.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija Neostar ad Novi Sad.pdf