12.07.2017.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "C MARKET" a.d. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 199.307 akcija nominalne vrednosti 13.353,77 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSCMARE35101 izdavaoca „C MARKET“ a.d. Beograd (MB:07040628), usled statusne promene pripajanja privrednom društvu „DELHAIZE SERBIA“ d.o.o. Beograd.