10.03.2017.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca LIVNICA LJIG,BEOGRAD

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 14.544 akcija nominalne vrednosti 3.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSLVNCE61062, izdavaoca LIVNICA LJIG, BEOGRAD (MB: 07099347), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.