09.10.2019.

Dopuna dnevnog reda Skupštine akcionara izdavaoca JUBMES BANKA AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Jubmes banka“ a.d. Beograd

Dopuna Dnevnog reda vanredne Skupštine akcionara JUBMES banke a.d..pdf