29.06.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca BIGZ PUBLISHING AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Intercity broker“a.d. Beograd

Odluka i poziv o sazivanju skupštine potpisana.pdf