30.10.2017.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca LIVMIN AD NIŠ-u stečaju

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 328.632 akcije, nominalne vrednosti 600,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSLIVME67597 izdavaoca LIVMIN AD NIŠ - U STEČAJU (MB: 07678754), usled zaključenog stečajnog postupka.