01.08.2017.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "PLANA TRANSPORT" Velika Plana

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 17.120 akcija nominalne vrednosti 100,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSPLTSE20857 izdavaoca „PLANA TRANSPORT“ Velika Plana (MB: 17433121), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.