28.08.2017.

Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca VARNOST-FITEP a.d. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA PREUZIMANJE AKCIJA


Na osnovu Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju ponude za preuzimanje akcija broj 4/0-32-2888/6-17 od 28.08.2017. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «Ilirika Investments» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da ponudilac «VARNOST MARIBOR» d.d. Maribor, Republika Slovenija, daje ponudu za preuzimanje akcija izdavaoca «VARNOST-FITEP» a.d. Beograd.

Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija izdavaoca VARNOST-FITEP a.d. Beograd.pdf
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca VARNOST-FITEP a.d. Beograd.pdf