26.06.2020.

Obaveštenje o dopuni dnevnog reda za Skupštinu akcionara izdavaoca CENTRAL AD VRBAS

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Momentum Securities“ a.d. Novi Sad

Dopuna poziva za redovnu skupštinu - Central ad Vrbas.pdf