14.01.2022.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca SPEKTAR INVEST AD PARAĆIN

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 12.604 običnih akcija nominalne vrednosti 1.500,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSSPINE73046 izdavaoca SPEKTAR INVEST AD PARAĆIN (MB: 07115903), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.