14.05.2019.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "SCNET SERBIA“ AD BEOGRAD – U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 100 akcija nominalne vrednosti 95.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSSCNTE65104 izdavaoca „SCNET SERBIA“ AD BEOGRAD – U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI (MB:20603275), usled završenog postupka prinudne likvidacije.