12.10.2020.

Obaveštenje o promeni nominalne vrednosti akcija izdavaoca MEGAL A.D. BUJANOVAC

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O PROMENI NOMINALNE VREDNOSTI
HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio promenu nominalne vrednosti 11.702 akcije izdavaoca MEGAL A.D. BUJANOVAC (MB: 07260580) sa 12.000,00 dinara na 15.500,00 dinara po akciji sa CFI kodom i ISIN brojem: ESVUFR, RSMEGAE67079, a na osnovu dokumentacije koja je dostavljena od strane člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.